Algemene voorwaarden

The Health Fundament organiseert (online/offline) cursussen en nascholing speciaal voor zorgprofessionals om de bekwaamheid in fundamentele gezondheidsaspecten te vergroten. Gericht op toepasbare interventies in de praktijk, zodat we onze patiënten die worstelen met gezond leven beter kunnen begeleiden. Te allen tijde wordt er gestreefd naar de hoogste kwaliteit in de levering van onze diensten.

Artikel 1: Definities

De onderstaande geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 • The Health Fundament: The Health Fundament VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder Kvk-nummer 77082524
 • Cursus, nascholing of scholing: educatieve informatieoverdracht online (bv. een videoreeks) of offline
 • Deelnemer/cursist: persoon die zich voor een cursus bij The Health Fundament inschrijft of heeft ingeschreven

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten die zijn afgesloten tussen de cursist en The Health Fundament. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 3: Inschrijving

 1. Een deelnemer heeft de mogelijkheid zich voor één of meerdere scholingen in te schrijven.
 2. De inschrijving voor een scholing vindt plaats door middel van een volledig doorgelopen betalingsproces (volledige betaalgegevens, deelnemersgegevens en de daadwerkelijke betaling).
 3. Voor deelnemers van een fysieke, offline scholing is er een bedenktermijn van veertien dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Dit geldt dus niet voor online scholingen. De bedenktermijn start op het moment dat de inschrijving is voltooid. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
 4. De inschrijving is pas definitief op het moment dat The Health Fundament in het bezit is van een alle gevraagde betaalgegevens/deelnemersgegevens en de bedenktijd uit artikel 3.3 verstreken is.
 5. Een geïnteresseerde kan zich aanmelden voor een scholing door het volledige betaalproces te doorlopen dat te vinden is op de website www.thehealthfundament.nl. Bij inschrijving stemt men in akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, het privacybeleid, betalingsvoorwaarden en de annuleringsvoorwaarden.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

Na definitieve inschrijving, zoals beschreven in artikel 3.4, bericht The Health Fundament per e-mail de zojuist aangemelde deelnemer dat er een (voorwaardelijke) overeenkomst tot stand is gekomen. Deze is voorwaardelijk, daar doorgang van de fysieke, offline, scholing afhankelijk is van het feit of er voldoende aanmeldingen zullen zijn. Dit geldt niet voor een online scholing: hierbij is de overeenkomst tussen The Health Fundament en de deelnemer direct gesloten.

Het minimumaantal deelnemers per fysieke scholing is vijftien, tenzij The Health Fundament anders beslist. Het maximaal aantal deelnemers wordt door The Health Fundament per scholing vastgesteld. De overeenkomst voor een fysieke, offline scholing komt tot stand op het moment dat The Health Fundament de deelnemer een definitieve bevestiging van plaatsing heeft gestuurd: m.a.w. dat de scholing doorgang vindt.

Artikel 5: Afmelding en administratiekosten

Indien een deelnemer, ondanks een definitieve inschrijving, verhinderd is te participeren, dient hij/zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan het secretariaat van The Health Fundament door een e-mail te sturen naar info@thehealthfundament.nl, onder vermelding van de naam van de cursus, de datum van de cursus en de reden van afzeggen. Wij hebben hiertoe verschillende afmeldingsvoorwaarden, beschreven in artikel 5.1.

5.1 Afmelding voor een scholing:

 • Tot acht weken vóór de aanvang van een scholing rekenen we geen kosten (de reeds betaalde scholingsgelden en administratiekosten worden renteloos binnen 14 dagen aan de deelnemer gerestitueerd).
 • Tot zes weken vóór de aanvang van een scholing wordt er altijd €75 administratiekosten in rekening gebracht (de reeds betaalde scholingsgelden minus de administratiekosten worden renteloos binnen 14 dagen aan de deelnemer gerestitueerd).
 • Binnen zes weken vóór de aanvang van een scholing wordt het gehele bedrag in rekening gebracht, tenzij de cursist zelf, in staat is de vrijgekomen plek in te vullen met een nieuwe cursist. In dat geval worden alleen de administratiekosten van € 75,- in rekening gebracht.
 • Indien een deelnemer niet aanwezig is op de cursusdag/cursusdagen zonder contact te hebben opgenomen met het secretariaat van The Health Fundament, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Indien een deelnemer, ondanks een definitieve inschrijving, verhinderd is te participeren, kan in overleg een verplaatsing van deelname worden gerealiseerd. Dit geldt enkel indien er aan de voorwaarden beschreven in artikel 5.2 voldaan wordt.

5.2 Verzoek verplaatsing deelname scholing:

 • Tot zes weken vóór de aanvang van een scholing, mits met een door The Health Fundament geaccepteerde geldige reden, zal een verplaatsing van deelname kosteloos worden gefaciliteerd.
 • Binnen zes weken vóór de aanvang van een scholing zal The Health Fundament dit enkel en alleen faciliteren indien er een door The Health Fundament geaccepteerde geldige reden opgegeven is, de factuur voldaan is en de deelnemer in staat is om de vrijgekomen plek op deze korte termijn nog in te vullen. Lukt dit niet dan is de plek voor de deelnemer gereserveerd en dient de deelnemer zelf een keuze te maken of hij/zij deelneemt aan de scholing op de betreffende datum/data of niet en wordt het hele bedrag in rekening gebracht, zoals beschreven in artikel 5.1.
  Lukt het wél om de vrijgekomen plek op deze korte termijn in te vullen, dan worden alleen de administratiekosten voor de deelnemer à €75 in rekening gebracht.
 • Indien er een overeenstemming is bereikt tussen de deelnemer en The Health Fundament aangaande de verplaatsing van de deelname aan een scholing, dan zal er in overleg een nieuwe scholingsdatum worden ingepland.

Artikel 6: Annulering/verplaatsing scholing door The Health Fundament

Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een scholing, overmacht of andere onvoorziene omstandigheden behoudt The Health Fundament zich het recht de scholing te annuleren of te verplaatsen. Deelnemers voor de betreffende scholing worden hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. De deelnemers worden automatisch uitgenodigd om te participeren in de eerstvolgende scholing. Indien deze eerstvolgende scholing niet bijgewoond kan worden door de deelnemer, dan kan dat worden aangeven door een e-mail te sturen naar info@thehealthfundament.nl.

Bij sterfte of ziekte van docent/expert die in overeenstemming met The Health Fundament een scholing verzorgt zal The Health Fundament in gesprek gaan met de deelnemers voor een alternatieve datum. Er is dan geen restitutie mogelijk.

Ongeacht de reden van de annulering van een scholing, The Health Fundament is niet aansprakelijk voor eventueel geleden financiële schade door de deelnemer.

Artikel 6a: Addendum COVID-19-pandemie (toegevoegd op 09-09-2020, bewerkt op 01-11-2021)

De adviezen en de wet- en regelgeving bepaald door het RIVM, het kabinet en de gemeente worden te allen tijde zorgvuldig nageleefd. Dit houdt in dat:

 • Wanneer The Health Fundament volgens de, op het moment van de fysieke scholing geldende, wet- en regelgeving niet in staat is om een fysieke scholing te organiseren (bijvoorbeeld dat er geen anderhalve meter afstand kan worden gewaarborgd, of dat samenscholingen verboden zijn), dan wordt deze in overleg met deelnemers en docent verplaatst naar een moment waarop dit wel kan. De procedure die wordt doorlopen staat beschreven in artikel 6.
 • Wanneer een deelnemer klachten ontwikkelt die kunnen duiden op COVID-19 (zoals een loopneus, droge hoest, koorts, etc.), dient de deelnemer zich te laten testen en dit z.s.m. te melden via een e-mail naar info@thehealthfundament.nl. Bij een negatief testresultaat is de deelnemer van harte welkom: we organiseren alles met anderhalve meter afstand van de andere deelnemers.
 • Wanneer een deelnemer positief getest is en nog niet uit quarantaine mag, wordt er in samenspraak een oplossing gezocht voor de situatie. Dat kan zijn: online aansluiten, meedoen bij een latere editie of restitutie van (een deel van) het bedrag.
 • Indien een deelnemer negatief is getest, maar door klachten alsnog niet aanwezig wenst te zijn, dan dient de deelnemer contact op te nemen met info@thehealthfundament.nl. De voorwaarden uit artikel 5 zullen dan van kracht zijn.
 • Wanneer een deelnemer met mogelijke COVID-19-klachten zich meldt bij een fysieke scholing, dan behoudt (de vertegenwoordiger van) The Health Fundament het recht om deze persoon naar huis te sturen i.v.m. mogelijke risico’s op verspreiding. Er wordt na de scholing contact gelegd met de betreffende persoon om te bepalen of er een mogelijkheid is om de scholing op een ander moment alsnog te volgen, zoals beschreven in artikel 5.
 • Wanneer de expert/docent/spreker voor een fysieke scholing door COVID-19 maatregelen niet in staat is om de scholing offline te kunnen laten plaatsvinden, dan wordt de mogelijkheid onderzocht om deze scholing online doorgang te laten vinden
 • Wanneer er sprake is van overheidsrestricties om samen te komen, dan wordt er gekeken naar een mogelijkheid om op dezelfde dag(en) de scholing online te laten plaatsvinden. Met dezelfde expert en deelnemers.

Artikel 7: Financiële verplichtingen/betaling

 1. Op het moment dat de overeenkomst tussen The Health Fundament en de deelnemer tot stand komt, verplicht de deelnemer zich het verschuldigde bedrag voor de scholing te betalen.
 2. The Health Fundament biedt geen mogelijkheid tot betaling in termijnen.
 3. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres en/of een bedrijfsinstelling of subsidie-instelling de kosten van de scholing vergoedt.
 4. De scholing dient vóór aanvang betaald te zijn door de cursist of diens werkgever. Is dit niet het geval dan bestaat de kans dat toegang geweigerd wordt, tenzij er voor die tijd per e-mail een regeling is afgesproken en is bevestigd met The Health Fundament.
 5. Indien de factuur niet op de schriftelijk afgesproken datum is voldaan is de deelnemer in verzuim, zonder dat daarvoor een sommatie en/of ingebrekestelling is vereist.
 6. In geval van verzuim van de deelnemer als bedoeld in artikel 7.5, treden de navolgende rechtsgevolgen in:
  1. De deelnemer is The Health Fundament het volledige bedrag verschuldigd bij niet betalen binnen veertien dagen voorafgaand aan de scholing.
  2. The Health Fundament is gerechtigd de vordering uit handen te geven. Alle hierbij te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de deelnemer, zulks overeenkomstig de aanbevelingen van Rapport Voorwerk II. Een en ander onverminderd het recht ter zake nakoming of ontbinding al dan niet met volledige schadevergoeding te vorderen.
 7. Bij niet-tijdige betaling kan de toegang tot de scholing worden ontzegd.De betalingsverplichting voor de deelnemer vervalt hiermee niet.
 8. Alle door The Health Fundament terug te betalen bedragen worden binnen 14 dagen na kennisgeving gerestitueerd conform de voorwaarden gesteld in artikel 5.

Artikel 8: Cursusmateriaal

 1. Cursusmateriaal dat als voorbereidingsmateriaal dient, wordt één week voorafgaand aan de scholing via e-mail gedeeld met de deelnemers.
 2. Vóór de aanvang van een offline, fysieke scholing ontvangt de deelnemer informatie over de gang van zaken van de betreffende scholing, de organisatie en het huishoudelijk reglement.
 3. Het cursusmateriaal voor een online scholing, dat via e-mail wordt verstrekt met de deelnemer na het volledig doorlopen van het betalingsproces, is ten minste zeven dagen beschikbaar voor de deelnemer. Na het verstrijken van deze termijn is het niet meer mogelijk om met dezelfde inschrijving toegang te krijgen tot het online scholingsportaal.

Artikel 9: Accreditatie

 1. The Health Fundament ambieert voor al haar scholingen beroepsspecifieke accreditatie aan te vragen. Indien u vragen heeft over of een scholing ook geaccrediteerd is/wordt voor uw kwaliteitsregister, dan kunt u een e-mail sturen naar info@thehealthfundament onder vermelding van de titel van de scholing.
 2. In het scholingsoverzicht staat per scholing aangegeven of een scholing geaccrediteerd is. Ook staat er aangegeven voor welke kwaliteitsregisters de scholing in aanvraag/geaccrediteerd is. Het aantal aangevraagde accreditatiepunten kan verschillen met het aantal uiteindelijk toegekende punten. Dit wordt wekelijks geüpdatet in het scholingsoverzicht te https://thehealthfundament.nl/scholingsoverzicht.
 3. Indien het verzoek tot accreditatie, om wat voor reden dan ook, wordt afgekeurd voor een bepaald (beroepsspecifiek) kwaliteitsregister, behoudt de deelnemer die zich in heeft geschreven voor dit specifieke kwaliteitsregister, het recht om tot veertien dagen voorafgaand aan de scholing de scholing kosteloos te annuleren of zijn/haar deelname met behulp van The Health Fundament te verplaatsen naar een toekomstige scholing.

Artikel 10: Privacy

De door een deelnemer verstrekte informatie wordt door The Health Fundament te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Indien The Health Fundament een cursus organiseert met een andere CrKBO-geregistreerde scholingsinstelling, wordt de deelnemersadministratie gezamenlijk verwerkt. Een samenwerking met een andere CrKBO-geregistreerde scholingsinstelling dient nadrukkelijk aangegeven te staan op de betreffende productpagina. Deelnemersinformatie wordt niet zonder uitdrukkelijke toestemming gedeeld met derden. Deelnemersgegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van scholingen waarvoor de deelnemer is ingeschreven, het sturen van informatie en updates over (nieuwe) scholingen of daaraan gerelateerde informatie, zoals ook is opgenomen in onze privacyverklaring.

Artikel 11: Gebruiksrecht

 1. Het aan de deelnemer ter beschikking gestelde scholingsmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd, noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de scholing zijn gesteld.
 2. Het delen van de individuele gegevens om in het online scholingsportaal te komen mogen niet worden vermenigvuldigd of worden gedeeld met mensen die geen ingeschreven deelnemer zijn (zoals beschreven in artikel 3.2).
 3. Foto’s van het tijdens de opleiding gemaakte werk en van werksituaties van deelnemers mogen door The Health Fundament vrij gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, tenzij dit uitdrukkelijk niet gewenst is.
 4. Het eigendomsrecht van de lesstof blijft bij The Health Fundament
  Deelnemers hebben het gebruiksrecht.

Artikel 12: Auteursrecht

Op alle door The Health Fundament uitgegeven brochures, hand-outs, cursusmateriaal, nieuwsbrieven, uitingen op sociale media/de website is auteursrecht van kracht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Health Fundament is het (de deelnemer) niet toegestaan gegevens van The Health Fundament geheel, gedeeltelijk of uittreksels hiervan te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. The Health Fundament zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten.
 2. The Health Fundament sluit (behoudens opzet en/of grove schuld) iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect- verband houdende met een aan The Health Fundament gevolgde scholing uit, met uitzondering van haar wettelijke aansprakelijkheid.
 3. The Health Fundament stelt het door haar beschikbaar te stellen studiemateriaal zorgvuldig samen. Echter, The Health Fundament kan niet instaan voor de volledige juistheid van dit studiemateriaal. The Health Fundament aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het studiemateriaal.
 4. Indien een deelnemer schade lijdt als gevolg van een nalatigheid van The Health Fundament, één van haar medewerkers of (een) door haar ingehuurde docent(en), is iedere aansprakelijkheid van The Health Fundament te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag, dat gelijk is aan het scholingsgeld dat de deelnemer op basis van de met The Health Fundament gesloten overeenkomst verschuldigd is.
 5. The Health Fundament draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beroepsmatig toepassen van het geleerde tijdens de scholing(en).
 6. The Health Fundament sluit aansprakelijkheid voor vermissing, beschadiging en/of diefstal van aan de deelnemer toebehorende voorwerpen en/of materialen uit.
 7. The Health Fundament aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de deelnemer lijdt c.q. mocht lijden als gevolg van annulering van (delen van) een scholing.
 8. The Health Fundament is niet aansprakelijk als het opgegeven e-mailadres niet of onvoldoende functioneert.

Artikel 14: Geheimhouding

De deelnemer is verplicht alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van de scholing worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen als wanneer de gegevens hem/haar in de eigen beroepsuitoefening als zorgprofessional direct worden meegedeeld. Op dergelijke gegevens zijn het medisch beroepsgeheim van toepassing.
The Health Fundament zal tevens vertrouwelijk omgaan met alle informatie die haar is verstrekt door deelnemers of docenten.

Artikel 15: Klachtenprocedure

Definitie klacht: Iedere melding van een deelnemer, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is gelet op de teleurstelling bij de deelnemer dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie.
De gewone klachten over zaken in de scholingen worden binnen het team besproken en naar de deelnemers terug gekoppeld.
Voor andere klachten hebben we het volgende stappenplan:

 1. Laagdrempelige klachten of vragen kunnen aan de betreffende docent of de vertegenwoordiger van The Health Fundament worden voorgelegd.
 2. Klachten over de docent, de scholing of de organisatie van The Health Fundament kunnen bij het team van The Health Fundament worden neergelegd.
 3. Klachtenbrieven worden binnen veertien dagen beantwoord met hoe er verder gehandeld gaat worden in de procedure. Het streven is om klachten binnen 28 dagen af te handelen.
 4. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen 28 dagen in kennis worden gesteld, waarbij uitstel zal worden toegelicht. Bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer uitsluitsel kan worden verwacht.
 5. Klachten worden door alle partijen vertrouwelijk behandeld.
 6. Stel dat het vertrouwen in het team niet meer aanwezig is verzoeken we de klacht in te dienen bij de onafhankelijke derde Jeroen Megens. Te bereiken via klachten@thehealthfundament.nl
 7. Indien de beroepsinstantie ingeschakeld wordt om een oordeel te vellen over een ingediende klacht is deze bindend; eventuele consequenties worden door The Health Fundament snel afgehandeld.
 8. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en worden tot vijf jaar na dato bewaard.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten gesloten met The Health Fundament is het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook wanneer een scholing gedeeltelijk of geheel in het buitenland wordt uitgevoerd, of indien de wederpartij zijn of haar woonplaats in het buitenland heeft.

Artikel 17: Bevoegde rechter

Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter, tenzij het een zaak betreft waarvoor uitsluitend de sector kanton bevoegd is.

Artikel 18: Wijziging van deze voorwaarden

The Health Fundament is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. The Health Fundament zal de gewijzigde voorwaarden op verzoek toezenden.

Het copyright berust bij The Health Fundament. Copyright 2020, The Health Fundament

Deze algemene voorwaarden zijn bijgewerkt op 07-09-2020.